Verduurzaming in de versnelling

Samen met gemeente Den Helder heeft BCN|Planadvies in zes weken tijd de kernportefeuille voor de verduurzamingsdoelstellingen van de gemeente gedefinieerd.

De vraag van gemeente Den Helder was tweeledig. Zij wil de kernportefeuille versneld verduurzamen naar gemiddeld energielabel B, en daarnaast jaarlijks een energiebesparing van 5% realiseren vanaf 2020 conform de CO2-prestatieladder.

Op gebouwniveau creëerden we inzicht in de situatie en wat er nodig is om beide doelstellingen te behalen. Daarbij zijn de benodigde maatregelen, de investering en de planning meegenomen. Het resultaat is een haalbaar verduurzamingsplan met ruimte voor toekomstig gebruik en natuurlijke vervangingsmomenten. 

De kernportefeuille

De gemeente Den Helder heeft in totaal 138 panden in haar vastgoedportefeuille, met een veelvoud aan functies. Binnen deze portefeuille behoort een lijst van 50 panden tot de maatschappelijke vastgoedportefeuille, die voor de te behalen doelstellingen in beeld komen. Niet al deze panden zijn labelplichtig. Panden zijn energielabelplichtig als ze een gebruiksfunctie hebben als bijvoorbeeld kantoor, klaslokaal of winkel. Binnen die selectie blijven 15 panden in de kernportefeuille verduurzaming over. 

Drie scenario’s

Aan de hand van drie scenario’s beschreven we wat de meest efficiënte manier is om de duurzaamheidsambities van de gemeente Den Helder te realiseren. Op adresniveau is een toelichting gegeven op de huidige energielabels, de opbouw van de gebouwschil en de aanwezige gebouwgebonden installaties. Per adres hebben we ook mogelijke verduurzamingsmaatregelen en bijbehorende investeringen in kaart gebracht.

Integrale benadering

Dat leverde een overzicht op van de verwachte energiebesparingen en terugverdientijden, en hoe dat bijdraagt aan de te realiseren doelstelling. Het uitgangspunt daarbij is de beproefde integrale benadering van BCN|Planadvies geweest: zoveel mogelijk aansluiten bij de natuurlijke vervangingsmomenten van elementen uit de Meerjaren Onderhoudsplanning. Deze bewezen aanpak voorkomt preventief meerkosten voor onderhoud en desinvesteringen, omdat we kijken of het gebouw in ruimtelijke en functionele zin nog aansluit bij de toekomstvisie. 

De integrale benadering gaat verder dan dat. We beoordelen ook de totale levenscyclus en zelfs de circulaire restwaarde van het gebouw. Als we daar synergie in vinden, kunnen we de verduurzamingsinvestering beperken. En vergroten we de haalbaarheid van de ambitie en de toekomstwaarde van het vastgoed. De benadering past bij onze visie om bij het ontwikkelen, bouwen en beheren van de gebouwde omgeving respectvol om te gaan met mens en milieu. De milieueffecten, de financiële voordelen, de gezondheid en het welbevinden van de mensen die er in wonen, werken en verblijven: ze zijn allemaal belangrijk.

Een stap verder

Met het rapport kan de gemeente verdere stappen tot besluitvorming nemen richting de uitvoering van maatregelen in het behalen van de doelstellingen. Het rapport werd goed ontvangen: “Planadvies heeft vanuit haar betrokkenheid en inlevingsvermogen de gemeente Den Helder meegenomen in het proces tot verduurzaming. Planadvies heeft de gemeente daarin ontzorgd maar ook door haar vraagstelling de gemeente meegenomen en geprikkeld in de eigen ontwikkeling. Een door de gemeente ervaren win-win situatie, welke geleid heeft tot een bestuurlijk kwalitatief goed eindproduct.”

Onze expertise op het gebied van verduurzaming

Eerder maakten we een masterplan voor gemeente Assen voor het verduurzamen van 107 vastgoedobjecten:

https://bcn-groep.nl/index.php/nieuws/316-verduurzaming-vastgoed-gemeente-assen

Ook in samenwerking met gemeente Leeuwarden maakten we sprongen in de duurzaamheidsambitie:

https://bcn-groep.nl/index.php/nieuws/297-gemeente-leeuwarden-maakt-sprongen-in-verduurzaming