SWS De Leister Igge in Opeinde wordt toekomstbestendig Integraal Kind Centrum

BCN Groep begeleidt de transformatie van samenwerkingsschool De Leister Igge in Opeinde

Doel van de renovatie is om het gebouw toekomstbestendig te verduurzamen, met een gezond hoogwaardig binnenklimaat en een flexibele indeling. Na de renovatie is het gebouw klaar voor een duurzame toekomst en biedt het onderdak aan een Integraal Kind Centrum (IKC) voor De Leister Igge, peuterspelen van Oink! en kinderopvangorganisatie Vandaag.

Innovatief project

Een van de unieke aspecten van dit project is dat het schoolbestuur zijn MI*-vergoeding voor onderhoud en energie inzet om het project mogelijk te maken. Dit kan hier omdat het gebouw straks geen energierekening meer heeft en het onderhoud voor twintig jaar bij het consortium ligt dat de renovatie gaat uitvoeren. Onze kennis en ervaring op het gebied van energieneutraal bouwen is een groot voordeel. In zorgvuldige afstemming met opdrachtgever en gebruikers zullen wij er zorg voor dragen dat het onderwijs tijdens het gehele traject ongehinderd door kan gaan. *) MI = materiële instandhouding. Scholen ontvangen van overheidswege deze vergoeding voor onderhoud van gebouwen, meubilair en lesmaterialen.

School vol Energie

Dit project is een van de vijf pilots uit het uitvoeringsprogramma ‘School vol Energie’ dat met hulp van Platform 31 wordt gerealiseerd. Dit programma is onderdeel van de Green Deal Scholen en ondersteunt schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. De Leister Igge wordt hiermee een nul-op-de-meter-school, die net zoveel energie opwekt als zij verbruikt. Na de renovatie zal het schoolgebouw qua kwaliteit vergelijkbaar zijn met nieuwbouw en is er sprake van een gezond, hoogwaardig binnenklimaat. Vanuit het subsidieprogramma Energiesprong van Platform 31 zijn diverse consortia bijeengebracht die in staat zijn renovatiewerkzaamheden uit te voeren en de klimaat- en energiemaatregelen toe te passen. BCN heeft een aantal van deze partijen uitgenodigd om in te schrijven voor dit project.

Design & Build

Het consortium werkt Design & Build het project uit in een structuurontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. BCN begeleidt ook het uitvoeringsproces en is verantwoordelijk voor de toetsing van de ontwerpen. Bij elke stap geven we de aannemende partij een ‘go’ of een ‘no go’. Het consortium garandeert twintig jaar lang nul-op-de-meter. Het is verantwoordelijk voor de integrale kwaliteit en moet laten zien dat het voldoet aan de eisen en prestaties die wij in overleg met de opdrachtgever en gebruikers hebben geformuleerd. Wij toetsen bijvoorbeeld of het gebouw is berekend conform de energieprestatie-eisen. Daarnaast controleren we of alles klopt voor het primaire proces.

Het ontwerptraject loopt tot medio 2018. Vanaf week 29 start de realisatiefase. In de zomervakantie zal de volledige renovatie worden uitgevoerd.