Gemeente Edam-Volendam

In de gemeente Edam-Volendam wordt gewerkt aan een ‘beleidsrijk integraal huisvestingsplan’.

Al in een vroeg stadium is BCN Groep gevraagd om de gemeente bij de verduurzaming van elf onderwijsgebouwen binnen de gemeente Edam -Volendam te begeleiden en te adviseren. Het uiteindelijke product is een innovatieve integrale businesscase op ENG-niveau, waarbij diverse geldstromen op niet-alledaagse wijze zijn samengebracht om de duurzaamheidsdoelstelling financieel haalbaarder te maken. Dit deden we eerder op vergelijkbare wijze bij De Leister Igge in Opeinde.

In een beleidsrijk integraal huisvestingsplan (IHP) wordt in detail gekeken naar techniek, functionaliteit en duurzaamheid van een gebouw. Het verschil met een ‘gewoon’ huisvestingsplan is dat er vroegtijdiger en veel meer in detail én breder wordt gekeken naar technische, financiële en functionele mogelijkheden. We onderzoeken hierbij in eerste instantie of renovatie mogelijk is waar anders misschien zou zijn gekozen voor vervangende nieuwbouw. We kunnen op deze manier veel meer werken vanuit de circulaire gedachte dan bij de standaard methode, waarbij het veelal gebruikelijk is om een gebouw na 40 jaar te vervangen door nieuwbouw.  

Aansluiten bij onderwijsvisie

Al in een vroeg stadium hebben gesprekken met de scholen plaatsgevonden over de mogelijkheden voor hun gebouwen. Centraal daarbij stond: wat moet er gebeuren om de gebouwen toekomstbestendig te laten aansluiten bij de onderwijsvisie van een school. De belangrijkste wensen en eisen vanuit de scholen waren het creëren van meer ruimte voor zelfstandig werken en voor samenwerken in kleine groepen. En tegelijk het realiseren van een fysieke verbinding tussen de lokalen om ‘groepsdoorbrekend’ te kunnen werken. Op basis van dit wensenpakket hebben we een vlekkenplan opgesteld, met daarin een globaal herinrichtingsvoorstel van functies. Waar zijn eventueel nieuwe lokalen of werkplekken nodig en waar komt het sanitair? Daaruit bleek dat een en ander binnen de plattegronden van de huidige gebouwen zou kunnen worden ingevuld. Samen met de schoolbesturen hebben we de wensen en eisen vertaald naar een realistisch en haalbaar geheel.

Onze conclusie: een levensduurverlengende renovatie op ENG-niveau is haalbaar voor alle 11 schoolgebouwen; er is geen noodzaak tot nieuwbouw. 

Op basis van de gebouwkenmerken kan worden geverifieerd of een gebouw zich technisch gezien voor levensduurverlengende renovatie leent. En dat er meerdere kansen zijn voor verduurzaming naar een volledig energieneutraal gebouw. Bij deze schoolgebouwen zijn onderhoudstechnisch gezien geen dusdanige bijzonderheden geconstateerd die een duurzame, levensduurverlengende renovatie lastig of onmogelijk maken. Waar dat wenselijk is, kijken we of het realiseren van een integraal kindcentrum binnen de bestaande plattegrond mogelijk is. 

De businesscase

Parallel aan de gesprekken over wensen en eisen hebben we onderzocht hoe het staat met de techniek en de onderhoudsstaat van de panden. In dit verband hebben we als onafhankelijk adviseur de MJOP’s van de verschillende scholen beoordeeld. Hiervoor hebben we een conditiemeting uitgevoerd op alle gebouw- en installatieonderdelen en die vergeleken met de bestaande MJOP. Het bleek dat er ruimte voor verbetering was, bijvoorbeeld ten aanzien van het schilderwerk. Wat echter voeding gaf voor de businesscase waren met name de gebouwkenmerken, zoals de isolatiewaarde van de schil en de leeftijd daarvan. Maar ook de verbeteringen die op het gebied van installaties zouden kunnen worden doorgevoerd. De overall conclusie van ons onderzoek was dat een levensduurverlengende renovatie voor alle schoolgebouwen de beste optie was.

 

De businesscase bestaat uit het gehele pakket - bouwkundig en installatietechnisch, inclusief onderhoud - als één integraal geheel te zien. Deze relatief nieuwe methode hebben we ook met succes toegepast bij De Leister Igge in Opeinde. Dat zo’n innovatieve aanpak hier wederom blijkt te werken, levert ons enorm veel positieve energie op. Het is een manier van werken die echt kansen biedt, ook voor andere opdrachtgevers.