OBS De Driebond Engelbert

Grote vooruitgang voor Klein Engelbert

Het definitief ontwerp voor OBS De Driebond in Engelbert is afgerond.

De nieuwe basisschool komt op het terrein van MFC Engelbert en vormt dankzij uitstraling en ligging een mooie verbinding tussen het dorp en het MFC.

Er is ruimte voor 650 vierkante meter schoolgebouw. We werken met een tamelijk uitdagend ontwerp. Dat zie je aan de buitenkant terug in de verschillende dakkappen en het materiaalgebruik in de gevels. De keuze voor lokale en meer duurzame producten wordt bewust gemaakt en draagt bij aan het beperken van de CO2-footprint die we met dit gebouw achterlaten. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan lokale baksteen en houtskeletbouw. Het geheel vormt de verbinding tussen het dorpse karakter van Engelbert en het grotere MFC. Binnenin het gebouw zijn de ruimtes efficiënt ingedeeld.

Passende plattegrond

In het voortraject is het inschrijvingsontwerp geoptimaliseerd, waarbij we binnen de kaders van het ruimtelijk functionele programma en budget een plattegrond hebben kunnen maken die passend is voor de gebruikers. Veel aandacht ging uit naar een goede aansluiting van ieder lokaal op het centrale leerplein. De ambitie voor dit gebouw is energieneutraal. Daarnaast wordt OBS De Driebond aardbevingsbestendig, een van de aanleidingen voor nieuwbouw.

Op basis van het uitgebreide functionele programma, het bijzondere ontwerp en de beperkte ruimte is een goede uitwerking van het installatieconcept van belang. We zijn van een variant voor een centraal luchtbehandelingssysteem overgestapt op een decentraal systeem, waarvan de installaties steeds boven toiletruimten, bergingen e.d. zijn geplaatst. Zo konden we nog effectiever met de ruimte omgaan en het netto vloeroppervlak maximaliseren. Naast de ruimte die de installaties innemen, is ook de esthetiek hierbij belangrijk geweest. Je ziet de installaties nauwelijks, je hoort ze niet, én ze nemen geen merkbare ruimte in. Win-win-win!

Afstemming met MFC

De uitwerking van de plannen gebeurt in nauw overleg met het MFC. Die afstemming is nodig, omdat we letterlijk in de voortuin en bijna tegen het MFC aan bouwen. Om OBS De Driebond te kunnen realiseren op het terrein van het MFC was het noodzakelijk het parkeerterrein te verplaatsen naar de overkant van de weg. Het traject daarvoor loopt, evenals de planvorming voor extra twee kleedkamers bij het MFC. Zo komt er veel samen in Engelbert!

Kostengestuurd werken

We hebben in het voorlopig ontwerp goed kunnen sturen op de financiën door scherp te blijven op extra wensen die voorbijkwamen in het proces van optimalisatie. In het PvE hebben we met de gebruikers gezocht naar mogelijkheden om de eisen efficiënter en naar wens in te zetten en meer te detailleren naar het beoogde gebruik. De architect leverde een waardevolle bijdrage aan dit proces door ook de financiële effecten van de ontwerpaanpassingen steeds snel inzichtelijk te maken. Daarnaast houden we oog voor de exploitatiekosten: het onderhoud en energieverbruik in relatie tot de vergoeding die de school daar voor krijgt. De grootste winst op de Total Cost of Ownership (TCO) is vooral te halen bij de installaties. Door de investeringen en de exploitatie-kostenverlagende maatregelen helder in beeld te brengen, kunnen we gaan voor een hogere duurzaamheidsambitie én kunnen we de kosten over de langere termijn beperken. Hiermee kunnen we richting onder andere het schoolbestuur verantwoorden waarom extra investeringen mogelijk, interessant en misschien wel noodzakelijk zijn. Het levert een interessante businesscase op voor extra verduurzaming.

De gemeente Groningen investeert (via het integraal huisvestingsplan) de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Goede huisvesting levert een belangrijke bijdrage aan het geven van goed onderwijs en zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten.