BCN Groep zet duurzaamheids ambitie gemeente Leeuwarden in de startblokken

Met een integrale benadering zet BCN Groep de duurzaamheidsambitie van de gemeente Leeuwarden in de startblokken

Gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Op de weg hiernaartoe is de Energieagenda Leeuwarden 2016‐2020 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat Leeuwarden streeft naar 16% duurzaam opgewekte energie en 20% energiebesparing in 2020. BCN Groep werkt in een eerste fase voor zes vastgoedobjecten in de stad aan een integrale benadering om de doelstelling te halen. Het gaat daarbij om gebouwen als buurthuizen en verzamelpanden in verschillende wijken van de stad.

De selectie

De gemeente maakte een start met het in kaart brengen van de EPA-U labeling van al haar panden. EPA-U staat voor Energie Prestatie Advies Utiliteit, het energielabel voor bedrijfsvastgoed. Leeuwarden wilde een helder zicht krijgen wat betreft de praktische haalbaarheid, het op de markt brengen en uiteindelijk het realiseren van het verduurzamingsvraagstuk. De gemeente vroeg BCN Groep hiervoor een integraal advies op te stellen. De selectie van de zes panden voor deze eerste fase in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is tot stand gekomen op basis van de slechtst scorende energielabels. Als ambitie geldt hierbij deze panden te verduurzamen naar een energielabel A, enkel door een bouwkundige aanpak, met aandacht voor onder andere bouwfysica en brandveiligheid.

De integrale benadering

BCN zoekt de uitdaging voor verduurzaming in een integrale benadering. We bepalen op basis van de integrale benadering, onder andere aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan, het natuurlijk moment waarop geïnvesteerd kan worden. Daartoe clusteren we relevante onderhoudsmaatregelen en zoeken we naar de synergie met de verduurzamingsopgave. Zo kunnen de budgetten optimaal worden ingezet voor de verduurzaming. Door onder andere onderhoud en functionele aanpassingen te combineren met de verduurzamingsopgave, vergroten we de haalbaarheid van de verduurzaming, reduceren we de terugverdientijden sterk en vergroten we de toekomstwaarde van het vastgoed. De integrale aanpak past bij onze visie op het creëren van een duurzame en toekomstbestendige omgeving. Ons uitgangspunt is dat we bij het ontwikkelen, bouwen en beheren van de gebouwde omgeving respectvol omgaan met mens en milieu.

Afstemming over energielasten

De vastgoedportefeuille van de Gemeente Leeuwarden kenmerkt zich door een diversiteit aan gebouwen. Deze worden zowel door de gemeentelijke organisatie zelf als door derden gebruikt. Bij de zes geselecteerde objecten hadden het gebruik en de ligging in stedelijk gebied gevolgen voor de bouwplaatsinrichting. Belangrijker nog was de afstemming met de gebruikers vanwege de toekomstige energielasten. Deze worden betaald door de gebruiker. De dekking van de verduurzamingskosten komt deels uit het kapitaliseren van de besparing op de energielasten. De gebruiker levert op basis van een split incentive nu een bijdrage in de vorm van servicekosten. Dan is het belangrijk dat hij voldoende geïnformeerd wordt over onder meer de energie- en kostenbesparing op basis van de te realiseren isolatiemogelijkheden.

Koploper

BCN Groep wist voor de zes objecten realistische en haalbare plannen uit te werken tot bestek en tekeningen en deze op de markt te brengen. Het doen van integraal vooronderzoek naar de staat van onderhoud, functionele wensen van de gebruikers, verduurzamingsmogelijkheden, terugverdientijd en energie- en CO2-reductie heeft daarin bijgedragen. Inmiddels is de verduurzaming van vijf van de zes objecten afgerond en is de uitvoering van het zesde pand van start gegaan. Hoewel het technisch en organisatorisch een uitdaging was om aan de uitvoering te beginnen terwijl de gebouwen in gebruik zijn, lijkt dat uitstekend te slagen.