Noordelijk Belasting Kantoor, Groningen

Vanaf medio december krijgen ruim honderd medewerkers van het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK) onderdak in een bestaand pand van de gemeente Groningen.

Het NBK is een samenvoeging van drie waterschappen en Hefpunt. Het pand aan de Trompsingel onderging voor die tijd een ingrijpende verbouwing. BCN Groep begeleidde het project.

Onderzoek

In april 2017 zijn we begonnen om het project grondig te onderzoeken om daarmee de beperkte documentatie over de diverse installaties en het gebouw e.d. aan te vullen. Vervolgens zijn er tekeningen en stukken geproduceerd waarmee we het aanbestedingstraject in konden. Voor het bouwkundige en het installatietechnische deel hebben we de meervoudig onderhandse aanbestedingen begeleid in opdracht van het Vastgoedbedrijf van de gemeente Groningen.

Behoud het goede

In eerste instantie was het ontwerp erop gericht om de bestaande systeemwanden te herschikken en om daarmee een nieuwe indeling te maken. Gezien de korte bouw- en voorbereidingstijd was dit naar onze mening niet haalbaar. Veel van de systeemwanden zijn daarom gesloopt en de vloerbedekking is verwijderd. De installaties zijn grotendeels gehandhaafd en waar mogelijk verduurzaamd. Met financiering vanuit Gresco – Groningse Energie Service Compagnie – was een duurzaamheidsslag mogelijk op het gebied van verlichting: het hele pand is voorzien van led.

Vanuit het nieuwe inrichtingsvoorstel hebben we het plan verder uitgewerkt. Dit voorzag onder meer in nieuwe kozijnen, deuren en vloerbedekking. Het wordt ‘old meets new’: uit kostenoverwegingen hebben we het goede - met name plafonds en installaties - zoveel mogelijk behouden.

Vanuit het gemeentelijk beleid gold dat zowel aannemer als installateur 3% of 5% aan social return moesten besteden. Wij hebben gekozen voor 5%. Hiervoor zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet bij onder meer sloop- en opruimwerk en leerlingen voor het installatiewerk.

Kwaliteit

Wij hebben de technische omschrijving opgesteld zodat we voorafgaand aan de werkzaamheden de kwaliteit konden bepalen. In die plannen namen we ook de regels op uit het Programma van Eisen van de gemeente over akoestiek en uitstraling. In de uitvoeringsperiode controleerden we of de kwaliteit van deze onderdelen voldeed aan de eisen.

Brandveiligheid

In verband met de veranderde indeling hebben we de ‘melding brandveilig gebruik’ opnieuw ingediend. De brandcompartimenten zijn weliswaar intact gebleven, maar de indeling en het aantal mensen is veranderd. We hebben onderzocht of de brandscheidingen nog sluitend waren en of de brandcompartimentering aan de eisen voldeed. De benodigde aanpassingen zijn in het bouwtraject meegenomen zodat het gebouw brandveilig kan worden opgeleverd.

Activiteit Gerelateerd Werken

De ruimte is ingedeeld op basis van het zogenoemde ‘Activiteit Gerelateerd Werken’ (AGW) en bestaat uit kantoortuinen in combinatie met concentratiewerkplekken. De afdeling huisvesting van de gemeente neemt zelf de inrichting voor haar rekening. Ook hier pakken we onze rol als adviseur en brengen we onze kennis en ervaring in.

Going concern

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden waren er in het gebouw nog mensen vanuit de gemeente werkzaam. We lieten daarom werkzaamheden die veel geluidsoverlast veroorzaakten uitvoeren in een vastgestelde tijdsperiode. Samen met de aannemer hebben we gezocht naar mogelijkheden om de overlast nog verder te beperken. In plaats van te boren kon er bijvoorbeeld worden geschoten.

Verbinding

Met de gemeente voerden we regelmatig overleg waarbij we onder meer voortgang, kwaliteit, budget en risico’s hebben besproken. De meerwaarde van BCN bij dit project zat vooral in de verbinding tussen de verschillende onderdelen en partijen, en de keuzes die we gemaakt hebben om de planning te kunnen halen. De planning voor het ontwerptraject en het bouwtraject hebben we scherp maar reëel opgezet, zodat de aannemers voldoende tijd hadden om hun werk goed te kunnen doen.