Het scholen- programma voor het Groninger aardbevinsgebied

BCN Groep is namens de stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Stichting OPOS betrokken bij het scholenprogramma voor het Groninger aardbevingsgebied.

Als vertegenwoordiger van de schoolbesturen maken wij in diverse gemeenten onder meer deel uit van de regiegroep en projectgroepen. BCN Groep kan met haar kennis van procesmanagement in onderwijs een waardevolle bijdrage leveren aan de realisatie van nieuwe en veilige kindcentra. Een belangrijke doelstelling hierbij is de ontwikkeling van toekomstbestendige en duurzame gebouwen.

Scholenprogramma

De aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen heeft uiteraard niet alleen gevolgen voor woonhuizen. Ruim honderd scholen in het aardbevingsgebied hebben hier last van. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft samen met de gemeenten, schoolbesturen en NAM onderzocht wat er nodig is voor het versterken, toekomstbestendig maken en verduurzamen van de scholen in het aardbevingsgebied. Naar aanleiding van dat onderzoek is een scholenprogramma opgesteld. Daarin zijn ook de gevolgen van krimp en vergrijzing van het gebied meegenomen. In het kader van dit programma zullen van de 102 schoolgebouwen 41 schoolgebouwen bouwkundig worden versterkt en verliezen zestig schoolgebouwen hun onderwijsfunctie. Er komen 29 nieuwe schoolgebouwen.

Organisatie

Om deze operatie in goede banen te leiden, is er een organisatiestructuur ingericht die voor alle gemeenten gelijk is. Elke gemeente heeft een stuurgroep, een regiegroep en projectgroepen. 

In de stuurgroep zijn onderwijswethouders en schoolbesturen verenigd die de plannen voor nieuwbouw en versterking goed moeten keuren. Daarnaast is er een regiegroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen en de gemeente. BCN Groep maakt deel uit van deze regiegroep die de projecten voorbereidt, de bouwkundige en financiële kaders aangeeft en verantwoordelijk is voor de planning. Vanuit de regiegroep worden er projectgroepen ingericht. Voor nieuwbouw, bouwkundig versterken of tijdelijke huisvesting worden separate projectgroepen samengesteld. Naast vertegenwoordigers vanuit de school zijn hierin ook de bedrijven betrokken die bijdragen aan het ontwerpproces, zoals de architect, installatieadviseur en constructeur. BCN Groep vervult hier tevens een rol als huisvestingsadviseur namens de schoolbesturen. In die hoedanigheid denken we mee bij het opstellen van een gezamenlijk Programma van Eisen. We toetsen het ontwerp aan het PvE en aan de kaders die de regiegroep heeft gesteld.

Regiegroep Aardbevingsgebied 

BCN Groep is namens de stichtingen Openbaar Onderwijs Marenland en OPOS in verschillende rollen betrokken bij hun bouwtrajecten. De scholen en gemeenten benutten de aardbevingsproblematiek ook om kansen te creëren en vernieuwingen door te voeren. Zo worden de scholen van Marenland en OPOS vrijwel alle omgevormd tot kindcentra. Gebouwen moeten flexibel zijn en kunnen meebewegen met veranderingen in het onderwijs en mogelijkheden bieden tot samenwerking. Iets waarmee je ook bij de indeling van een gebouw rekening kunt houden. Wij sturen er actief op dat er integraal wordt gebouwd. Daarbij werken alle betrokken partijen vanaf het eerste moment samen bij het ontwerpen van het gebouw.

Bijna-energieneutraal

De integrale aanpak maakt het tegelijk mogelijk om de duurzaamheidsambitie te realiseren. De regiegroep heeft een keuze gemaakt om alle scholen ‘beng’ te maken, dus bijna-energieneutraal. Dit is, in combinatie met het aardbevingsbestendig bouwen, een unieke ambitie die alleen haalbaar is wanneer architect, constructeur en installatieadviseur vanaf het eerste moment samenwerken. Beng-scholen zijn pas in 2020 de norm. Wij grijpen deze kans aan om ze hier in het noorden nu al te realiseren.