Een zorgvuldig doorlopen voortraject leidt tot een breed gedragen ontwerp.

Afgelopen week was de starthandeling van de nieuwbouw voor de Sint Nicolaasschool in Haren.

Op de locatie van het voormalige Zernike College in Haren krijgt de Sint Nicolaasschool een nieuw gebouw. De gemeente financiert de nieuwbouw. BCN Groep begeleidt het traject en ondersteunt daarbij het schoolbestuur dat als bouwheer optreedt

Het verschil maken

Met name onze betrokkenheid bij het project en ons doorzettingsvermogen werden gewaardeerd. Het was in ons voordeel dat wij Haren van nabij kennen en weten hoe het er in de gemeente aan toe gaat. Bovendien zijn we erin geslaagd om tijdens onze presentatie ons vuur en onze ambitie goed over het voetlicht te brengen. We zien onze rol als ‘de smeerolie’ van dit project, zorgen ervoor dat dingen goed verlopen, dat partijen op één lijn zitten. BCN Groep gaat alles in het werk stellen om de hoge ambitie waar te maken binnen het beschikbare budget.

Onderzoek

Voorafgaand aan het besluit om nieuwbouw te plegen hebben we onderzocht of delen van het bestaande gebouw nog gebruikt konden worden voor de nieuwbouw. Omdat dit zowel qua functionaliteit als financieel gezien niet de beste oplossing bleek te zijn, is ervoor gekozen om nieuwbouw te realiseren.

Vertalen van wensen

Om een goed doordacht Programma van Eisen te formuleren heeft de huisvestingsadviseur van BCN Groep een tweetal workshops gehouden. De eerste om wensen en eisen vanuit het onderwijsteam boven tafel te krijgen, gebaseerd op de onderwijsvisie en alles wat nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. In een tweede sessie ging het vooral om een goede invulling van de vierkante meters. We wilden het team en de OR/MR een beeld geven van de mogelijkheden. Daarom hebben we hen meegenomen op een excursie langs enkele scholen uit onze recente portfolio. De opgedane inzichten droegen bij aan de wens voor een transparante school: zien en gezien worden. De school koos niet voor leerpleinen en algemene ruimtes, maar juist voor grotere, kwalitatief hoogwaardige leslokalen van circa 66 m waar 52 m het wettelijke minimum is)

Architectenselectie

Vervolgens hebben we de architectenselectie voorbereid met als doel: maximale kwaliteit voor het beschikbare budget. De voorkeur ging uit naar Maas architecten. Wij hebben dit bureau juist met opzet uitgenodigd náást een aantal door de wol geverfde scholenarchitecten. We waren benieuwd of zij een frisse wind konden laten waaien. Qua architectuur sloten de plannen van Maas heel goed aan bij de wensen: zien en gezien worden. Maas kwam met een “kloosterachtig” ontwerp met veel glas en een patio (de ‘kloostertuin’), waar je omheen kunt lopen. Een ontwerp dat rust uitstraalt en veel zicht geeft, passend bij de onderwijsfilosofie. Die rust wordt ook bereikt door het terughoudende kleurgebruik; in de visie van de school brengen kinderkleding, boeken, etc. al voldoende kleur in het gebouw.

Gedragen ontwerp

BCN Groep maakte de plannen visueel inzichtelijk, ook voor mensen die niet veel ervaring hebben met huisvesting. We hebben docenten, MR en OR erbij betrokken. Ook de buurt en de ouders van de schoolkinderen zijn goed geïnformeerd. Veel van de wensen en ideeën die tijdens deze contactmomenten naar voren zijn gekomen, worden verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. Zo ontstaat een gedragen ontwerp

Duurzaam en aardbevingsbestendig

De locatie van de school ligt binnen de zogeheten PGA-contouren: het gebouw moet aardbevingsbestendig gebouwd worden. Het wordt bovendien een duurzame, gasloze school (een Frisse School klasse B) met een zeer flexibele, toekomstbestendige indeling. De school komt in het centrum van Haren, waar het beeld- en kwaliteitsniveau hoog ligt. Gezien de diverse uitdagingen die dit project met zich meebrengt, hebben we ervoor gekozen het verder in bouwteam te realiseren. Daarvoor selecteerden we partijen op basis van EMVI, waarbij de prijs voor ongeveer een derde meewoog en de score verder werd bepaald door kwaliteit, plan van aanpak en duurzaamheid. Ook bouwplaatsinrichting en communicatie telden mee. Partijen is gevraagd om aan te geven op welke punten zij hoger zouden kunnen scoren dan gevraagd